Hu?ng d?n d?t hang

Bu?c 1. Tim s?n ph?m b?n mu?n

B?n co th? tim s?n ph?m b?ng m?t trong 3 cach:

i. S? d?ng h?p tim ki?m ? tren cung c?a website


B?n co th? l?a ch?n tim ki?m theo cac l?a ch?n: Tim theo ten sach, tim theo ten tac gi?, tim theo ten d?ch gi?. 
 

 Sau do s? co m?t Danh sach cac k?t qu? ch?a cac s?n ph?m phu h?p v?i T? khoa ma b?n v?a tim ki?m. B?n co th? click vao g?i y phu h?p v?i yeu c?u c?a b?n:

ii. Tim qua Danh m?c.

+ N?u b?n khong xac d?nh ngay s?n ph?m c?n mua co th? tim s?n ph?m mong mu?n b?ng cach duy?t cac Menu l?n c?a  Danh m?c sach,  sach ban ch?y, sach s?p phat hanh

iii.Tim qua nhan vien ban hang:

+ N?u b?n khong th? tim th?y sach b?ng 2 cach tren ho?c b?n g?p kho khan khi tim sach, b?n co th? lien h? v?i b? ph?n ban hang d? du?c tr? giup. B?ng cach: chat tr?c ti?p qua yahoo, g?i di?n tho?i (t? 8h – 17h cac ngay t? th? 2 – th? 6 va 8h – 11h30 th? 7 hang tu?n)

Bu?c 2. Them s?n ph?m vao gi? hang

Khi da ch?n du?c s?n ph?m b?n b?m vao nut "Them vao gi? hang". Sau do man hinh s? hi?n ra toan b? s?n ph?m trong gi? hang. B?n co th? l?a ch?n "Ti?p t?c mua hang" d? them s?n ph?m mong mu?n. Ho?c ch?n "Th?c hi?n thanh toan" d? chuy?n sang bu?c ti?p theo.

T?i m?i th?i di?m, b?n co th? xem gi? hang b?ng cach b?m vao bi?u tu?ng gi? hang: 

 Bu?c 3. T?o tai kho?n/ Dang nh?p:


T?i day b?n co th? l?a ch?n m?t trong 3 cach d? ti?p t?c th?c hi?n don hang:
- Dang nh?p tai kho?n: N?u b?n da co tai kho?n, hay dang nh?p ho?c n?u chua co hay dang ky tai kho?n.


Bu?c 4. Nh?p d?a ch? giao va nh?n hang

Nh?p chinh xac ten va h? ngu?i nh?n. Vi n?u nh?p sai co th? D?i tac v?n chuy?n  s? khong ban giao Don hang cho b?n du?c.

Tuong t? nhu v?y, d?a ch? c?a ngu?i mua hang & ngu?i nh?n hang cung chinh xac t?c la g?m:

- Ten ngu?i nh?n hang; T?nh/Thanh ph?, Qu?n/huy?n, xa phu?ng va d?a ch? chi ti?t nh?t; s? di?n tho?i lien h?

 

Bu?c 5. Phuong th?c v?n chuy?n va thanh toan

 Ap d?ng phuong th?c v?n chuy?n nhanh.

Th?i gian nh?n hang trong kho?ng t? 1-5 ngay lam vi?c k? t? khi b?n nh?n du?c xac nh?n don hang. D?i v?i cac d?a ch? giao hang t?i cac khu v?c vung nui, vung sau vung xa th?i gian nh?n hang co th? ch?m hon 1 ngay.

- Internet Banking – Mi?n phi thanh toan: Tai kho?n Ngan hang c?a b?n c?n dang ky d?ch v? Internet Banking v?i Ngan hang. Xem chi ti?t t?i hu?ng d?n thanh toan.

- Giao hang t?n noi – Thanh toan ti?n m?t: Khi nao nh?n du?c hang, thanh toan v?i Nhan vien v?n chuy?n.

- Thanh toan b?ng th? Visa/Master: Phi thanh toan tuy thu?c vao t?ng lo?i th? b?n dung va Ngan hang phat hanh th? do. Mu?n bi?t chinh xac phi c?a lo?i th? do vui long lien h? Ngan hang ma phat hanh th? c?a b?n.

- Chuy?n kho?n ngan hang

- Thanh toan qua c?ng thanh toan di?n t? 123pay.vn

 

Bu?c 6. Ki?m tra va Xac nh?n Don hang

Tru?c khi b?m nut “Hoan thanh don hang”, b?n c?n ki?m tra l?i chinh xac m?t l?n n?a thong tin Don hang c?a b?n g?m: T?ng gia tr? Don hang, s? lu?ng s?n ph?m trong gi? hang, di?m thu?ng b?n du?c nh?n, Chi phi giao hang.

Sau khi da ch?c ch?n, b?m nut “Hoan thanh don hang” d? xac nh?n th?c hi?n Don hang.

Bu?c 8. Ki?m tra tinh tr?ng Don hang c?a b?n

Sau khi don hang da du?c d?t, b?n co th? ki?m tra tr?ng thai Don hang c?a minh b?t k? luc nao b?ng cach vao B?ng di?u khi?n ca nhan ho?c b?m vao xem  ? thanh Menu tren cung

Ho?c b?n co th? lien h? b? ph?n cham soc khach hang c?a nha sach

Xac nh?n don hang nhu th? nao?

Xac nh?n don hang la vi?c nha sach ki?m ch?ng l?i cac thong tin don hang b?n da d?t. Vi?c lam nay co tac d?ng nhu m?t l?i cam k?t xac nh?n d?t hang t? b?n va nha sach co trach nhi?m th?c hi?n don hang do.

V?i khach hang d?t mua l?n d?u tien t?i Trung tam, Trung tam s? th?c hi?n xac nh?n don hang qua di?n tho?i d? th?c hi?n xac nh?n cac thong tin du?c cung c?p trong don hang. Sau khi nh?n du?c d?ng y c?a b?n, Trung tam s? l?p t?c ti?n hanh x? ly don hang. Trong tru?ng h?p khong th? lien l?c du?c v?i khach hang qua di?n tho?i, Trung tam s? g?i email thong bao cho khach hang va ch? khach hang xac nh?n Trung tam m?i ti?n hanh g?i sach

Sau l?n mua hang thanh cong d?u tien, cac don hang ti?p theo s? ch? du?c xac nh?n qua email. Cac tru?ng h?p phat sinh trong qua trinh th?c hi?n don hang s? du?c Trung tam lien h? tr?c ti?p qua di?n tho?i.

H? tr? d?t hang ? dau?

Sau khi d?c xong hu?ng d?n va v?n khong bi?t cach d?t hang ho?c g?p tr?c tr?c k? thu?t, vui long lien h? b? ph?n ban hang c?a Trung tam 08 3940098908 39400989 (149-150). Trung tam s? giup b?n d?t du?c don hang mong mu?n.

sản phẩm

Giá: 95.000 VNĐ
Giá: 127.000 VNĐ
Giá: 175.000 VNĐ
Giá: 131.000 VNĐ
Giá: 135.000 VNĐ
Giá: 138.000 VNĐ
Giá: 96.000 VNĐ
Giá: 115.000 VNĐ
Giá: 122.000 VNĐ

Tìm kiếm sách


Tìm kiếm nâng cao

Giỏ hàng

0 Sản phẩm Tính theo cước bưu điện

GO TO CART

Video giới thiệu

Form đăng nhập

Quảng cáo