Mua hang t?i website nhasach.hcmulaw.edu.vn quy khach co th? thanh toan b?ng cac cach th?c sau:

1. Thanh toan qua tai kho?n ngan hang:
 Hu?ng d?n: Sau khi hoan t?t d?t hang, xin vui long chuy?n ti?n vao tai kho?n c?a Nha sach :

Ten tai kho?n: Tru?ng D?i H?c Lu?t TP HCM

S? tai kho?n : 1900201446056 

a. Chuy?n kho?n ngan hang qua internetbanking (Quy khach t? thanh toan chi phi chuy?n kho?n)
Quy khach vui long dang nh?p vao h? th?ng internetbanking c?a ngan hang va chuy?n kho?n cho Nha sach theo thong tin tai kho?n tren

b. Chuy?n kho?n t?i cay ATM (Quy khach t? thanh toan chi phi chuy?n kho?n)

 

c. N?p ti?n t?i chi nhanh ngan hang (Quy khach t? thanh toan chi phi chuy?n ti?n)
Quy khach co th? ch?n chi nhanh ngan hang g?n nh?t d? g?i ti?n cho Nha sach vao  tai kho?n tren.

Don hang c?a Quy khach s? du?c x? ly trong 24 gi? lam vi?c t? khi ti?n da chuy?n vao tai kho?n Nha sach

2. Giao hang t?n noi – Thanh toan ti?n m?t 

-         D?i v?i khach hang trong n?i thanh

Nhan vien giao hang c?a chung toi s? lien h? v?i quy khach tru?c khi th?c hi?n giao hang, quy khach s? ky xac nh?n nh?n hang va thanh toan ti?n m?t cho nhan vien giao hang. Chung toi thu them ph? phi thanh toan d?i v?i tru?ng h?p nay.

-       D?i v?i tru?ng h?p nh?n thanh toan t?i cac t?nh thanh khac: nhan vien buu di?n s? giao hang va thu ti?n t?i t?n noi c?a quy khach, tru?ng h?p khong co ngu?i nh?n, nhan vien buu di?n s? d? l?i l?i nh?n m?i quy khach d?n buu di?n d?a phuong nh?n hang. Quy khach ch? ph?i thanh toan t?ng s? ti?n theo don hang, ngoai ra quy khach khong ph?i thanh toan them b?t c? chi phi nao khac.

3. Thanh toan qua 123Pay:
M?c l?a ch?n phuong th?c thanh toan khach hang co th? l?a ch?n hinh th?c thanh toan qua 123Pay, sau khi hoan t?t don hang h? th?ng s? t? d?ng chuy?n d?n trang thanh toan c?a 123Pay va khach hang co th? thanh toan don hang cho Nha sach.

sản phẩm

Giá: 95.000 VNĐ
Giá: 127.000 VNĐ
Giá: 175.000 VNĐ
Giá: 131.000 VNĐ
Giá: 135.000 VNĐ
Giá: 138.000 VNĐ
Giá: 96.000 VNĐ
Giá: 115.000 VNĐ
Giá: 122.000 VNĐ

Tìm kiếm sách


Tìm kiếm nâng cao

Giỏ hàng

0 Sản phẩm Tính theo cước bưu điện

GO TO CART

Video giới thiệu

Form đăng nhập

Quảng cáo