Thống kê truy cập

571174
Hôm Nay
Hôm Qua
Tổng Cộng
500
656
571174

Server Time: 22:03:34 15-10-18
Bạn đang ở: Home Pháp luật dân sự và tố tụng dân sư Giáo trình pháp luật về hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng/ PGS. TS. Đỗ Văn Đại chủ biên. - Tái bản lần thứ nhất có sửa đổi, bổ sung. - Tp.HCM: Nxb. Hồng Đức, 2017. - 530tr.; 21cm

Giáo trình pháp luật về hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng/ PGS. TS. Đỗ Văn Đại chủ biên. - Tái bản lần thứ nhất có sửa đổi, bổ sung. - Tp.HCM: Nxb. Hồng Đức, 2017. - 530tr.; 21cm (Mã: 00100022)

Giá: 96.000 VNĐ
Đánh giá:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

 

GIÁO TRÌNH

PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG VÀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NGOÀI HỢP ĐỒNG

 

Chủ biên

PGS. TS. Đỗ Văn Đại

 

Biên soạn

 Chương I

ThS. GVC. Chế Mỹ Phương Đài

 Chương II

TS. Lê Minh Hùng

 Chương III

PGS. TS. Đỗ Văn Đại

Chương IV

ThS. Lê Thị Diễm Phương

Chương V

ThS. Lê Hà Huy Phát

 Chương VI

TS. Nguyễn Xuân Quang

Chương VII

ThS. Nguyễn Trương Tín

 

LỜI NÓI ĐẦU

Nhằm mục đích nâng cao chất lượng đào tạo và cải tiến phương pháp giảng dạy đối với chương trình đào tạo cử nhân Luật tại Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, Nhà trường cho chỉnh lý và tái bản Giáo trình Pháp luật về hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.

Nội dung cơ bản của Giáo trình bao gồm: nghĩa vụ; khái luận hợp đồng; biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ; trách nhiệm dân sự do vi phạm nghĩa vụ; các quy định chung về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng; các trường hợp bồi thường thiệt hại cụ thể và trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Giáo trình Pháp luật về hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng có thể vẫn còn khiếm khuyết; mong bạn đọc góp ý để lần xuất bản tới, Giáo trình được hoàn thiện hơn.

Thư từ, ý kiến đóng góp xin được gửi tới: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, Số 2, Nguyễn Tất Thành, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh; Điện thoại: 028.39400.723 - 028.37266.333.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

 

 

MỤC LỤC

CHƯƠNG I: NGHĨA VỤ.. 10

1. Khái niệm, đặc điểm, các thành phần và đối tượng
trong quan hệ nghĩa vụ. 12

1.1. Khái niệm nghĩa vụ. 12

1.2. Đặc điểm của nghĩa vụ và quan hệ nghĩa vụ. 17

1.3. Các thành phần của quan hệ nghĩa vụ. 23

1.4. Đối tượng trong quan hệ nghĩa vụ. 27

2. Căn cứ phát sinh nghĩa vụ. 32

2.1. Khái niệm căn cứ phát sinh nghĩa vụ. 32

2.2. Các căn cứ cụ thể. 33

3. Các loại nghĩa vụ. 42

3.1. Nghĩa vụ nhiều chủ thể. 42

3.2. Nghĩa vụ hoàn lại 50

3.3. Nghĩa vụ bổ sung (nghĩa vụ phụ) 55

4. Thay đổi chủ thể trong quan hệ nghĩa vụ. 56

4.1. Thay đổi chủ thể trong quan hệ nghĩa vụ theo
thỏa thuận giữa các bên. 57

4.2. Thay đổi chủ thể trong quan hệ nghĩa vụ theo
quy định pháp luật 66

5. Thực hiện nghĩa vụ. 67

5.1. Khái niệm thực hiện nghĩa vụ. 67

5.2. Nguyên tắc thực hiện nghĩa vụ. 69

5.3. Nội dung thực hiện nghĩa vụ. 77

6. Chấm dứt nghĩa vụ. 96

6.1. Khái niệm.. 96

6.2. Các căn cứ cụ thể. 97

CHƯƠNG II: HỢP ĐỒNG.. 109

1. Khái quát về hợp đồng. 109

1.1. Khái niệm hợp đồng. 110

1.2. Bản chất hợp đồng. 114

1.3. Đặc điểm của hợp đồng. 117

1.4. Phân loại hợp đồng. 124

1.5. Nội dung của hợp đồng, phụ lục của hợp đồng. 142

2. Giao kết hợp đồng. 149

2.1. Khái niệm, nguyên tắc giao kết hợp đồng. 149

2.2. Trình tự giao kết hợp đồng. 159

2.3. Thời điểm giao kết, địa điểm giao kết hợp đồng. 197

3. Hiệu lực của hợp đồng, giải thích hợp đồng,
hợp đồng vô hiệu. 204

3.1. Hiệu lực của hợp đồng. 204

3.2. Giải thích hợp đồng. 213

3.3.Hợp đồng bị vô hiệu, hợp đồng vô hiệu do có
đối tượng của hợp đồng không thể thực hiện được. 222

4. Thực hiện, sửa đổi, chấm dứt hợp đồng. 232

4.1. Thực hiện hợp đồng. 232

4.2. Sửa đổi, bổ sung hợp đồng. 241

4.3. Thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi
cơ bản (điều chỉnh hợp đồng) 245

4.4. Chấm dứt hợp đồng. 251

CHƯƠNG III: BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM THỰC HIỆN
NGHĨA VỤ.. 265

1. Những quy định chung về biện pháp bảo đảm
thực hiện nghĩa vụ. 267

1.1. Khái quát về biện pháp bảo đảm thực hiện
nghĩa vụ. 267

1.2. Nghĩa vụ được bảo đảm thực hiện. 272

1.3. Tài sản được sử dụng để bảo đảm thực hiện
nghĩa vụ. 277

1.4. Hiệu lực của biện pháp bảo đảm thực hiện
nghĩa vụ. 286

2. Các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ. 291

2.1. Thế chấp tài sản. 291

2.2. Cầm cố tài sản. 297

2.3. Đặt cọc. 301

2.4. Ký cược. 307

2.5. Ký quỹ. 310

2.6. Bảo lưu quyền sở hữu. 311

2.7. Bảo lãnh. 313

2.8. Tín chấp. 318

2.9. Cầm giữ tài sản. 319

CHƯƠNG IV: TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ DO
VI PHẠM NGHĨA VỤ.. 325

1. Khái niệm và đặc điểm về trách nhiệm dân sự do
vi phạm nghĩa vụ. 325

1.1. Khái niệm.. 325

1.2. Đặc điểm.. 327

2. Các loại trách nhiệm dân sự do vi phạm nghĩa vụ. 331

2.1. Trách nhiệm tiếp tục thực hiện hợp đồng. 331

2.2.Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm
nghĩa vụ. 336

2.3. Phạt vi phạm.. 346

2.4. Trách nhiệm chịu lãi do chậm thực hiện
nghĩa vụ trả tiền. 351

2.5. Các loại trách nhiệm dân sự khác. 355

3. Các trường hợp không phải chịu trách nhiệm dân sự. 361

3.1. Do sự kiện bất khả kháng. 361

3.2. Hoàn toàn do lỗi của bên có quyền. 366

3.3. Các trường hợp khác do các bên thỏa thuận. 367

CHƯƠNG V: CÁC QUY ĐỊNH CHUNG VỀ
TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI
NGOÀI HỢP ĐỒNG.. 374

1. Khái niệm và ý nghĩa của trách nhiệm bồi thường
thiệt hại ngoài hợp đồng. 374

1.1. Khái niệm.. 374

1.2. Ý nghĩa. 375

2. Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại
ngoài hợp đồng và các trường hợp không phải chịu
trách nhiệm bồi thường thiệt hại 377

2.1. Đối với thiệt hại do người gây ra. 377

2.2. Đối với thiệt hại do tài sản gây ra. 382

2.3. Các trường hợp không phải chịu trách nhiệm
bồi thường. 383

3. Nguyên tắc bồi thường thiệt hại 384

4. Các loại trách nhiệm bồi thường thiệt hại
ngoài hợp đồng. 387

4.1. Trách nhiệm dân sự riêng rẽ. 387

4.2. Trách nhiệm dân sự liên đới 388

5. Xác định thiệt hại được bồi thường. 390

5.1. Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm
(Điều 589 BLDS năm 2015) 390

5.2. Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm
(Điều 590 BLDS năm 2015) 392

5.3. Thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm
(Điều 591 BLDS năm 2015) 394

5.4. Thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị
xâm phạm (Điều 592 BLDS năm 2015) 396

6. Hình thức và phương thức bồi thường. 398

6.1. Hình thức bồi thường. 398

6.2. Phương thức bồi thường thiệt hại 399

7. Năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại
và xác định người được hưởng bồi thường. 400

7.1. Năng lực chịu trách nhiệm bồi thường
thiệt hại của cá nhân. 400

7.2. Xác định người được hưởng bồi thường. 401

8. Thời hiệu khởi kiện. 402

CHƯƠNG VI: CÁC TRƯỜNG HỢP BỒI THƯỜNG
THIỆT HẠI CỤ THỂ.. 404

1. Bồi thường thiệt hại trong trường hợp vượt quá
giới hạn phòng vệ chính đáng. 406

2. Bồi thường thiệt hại trong trường hợp vượt quá
yêu cầu của tình thế cấp thiết 410

3. Bồi thường thiệt hại do người dùng
chất kích thích gây ra. 413

4. Bồi thường thiệt hại do người của pháp nhân gây ra. 415

5. Bồi thường thiệt hại do người dưới mười lăm tuổi,

người mất năng lực hành vi dân sự gây ra trong
thời gian trường học, bệnh viện, pháp nhân khác
trực tiếp quản lý. 417

6. Bồi thường thiệt hại do người làm công,
người học nghề gây ra. 418

7. Bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm
cao độ gây ra. 419

8. Bồi thường thiệt hại do làm ô nhiễm môi trường. 424

9. Bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra. 425

10. Bồi thường thiệt hại do cây cối gây ra. 428

11. Bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công trình
xây dựng khác gây ra. 429

12. Bồi thường thiệt hại do xâm phạm thi thể. 429

13. Bồi thường thiệt hại do xâm phạm mồ mả. 430

14. Bồi thường thiệt hại do vi phạm quyền lợi của
người tiêu dùng. 431

CHƯƠNG VII: TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG
THIỆT HẠI CỦA NHÀ NƯỚC.. 433

1. Khái niệm và đặc trưng của trách nhiệm
bồi thường thiệt hại của nhà nước. 433

1.1. Khái niệm trách nhiệm bồi thường thiệt hại
của Nhà nước. 433

1.2. Đặc trưng của trách nhiệm bồi thường
thiệt hại của Nhà nước. 434

2. Những quy định chung về trách nhiệm bồi thường
thiệt hại của nhà nước. 439

2.1. Căn cứ xác định trách nhiệm bồi thường
thiệt hại của Nhà nước. 439

2.2. Thiệt hại được bồi thường và không được
bồi thường. 442

2.3. Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường. 459

2.4. Nghĩa vụ hoàn trả của người thi hành công vụ. 466

3. Phạm vi trách nhiệm bồi thường và cơ quan
giải quyết bồi thường thiệt hại của nhà nước. 470

3.1. Phạm vi trách nhiệm bồi thường thiệt hại
của Nhà nước. 471

3.2. Cơ quan giải quyết bồi thường thiệt hại 493

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 522

  • Số lượng: 
  • Đã hết hàng
Bình luận

Tìm kiếm sách


Tìm kiếm nâng cao

Giỏ hàng

0 Sản phẩm Tính theo cước bưu điện

GO TO CART

Video giới thiệu

Form đăng nhập

Quảng cáo