Thống kê truy cập

3384364
Hôm Nay
Hôm Qua
Tổng Cộng
922
1230
3384364

Server Time: 22:13:47 09-08-20

Giáo trình pháp luật về tài sản, quyền sở hữu tài sản và thừa kế/ PGS. TS. Lê Minh Hùng chủ biên. - Tp.HCM: Nxb. Hồng Đức, 2019, 678tr.; 21cm (Mã: 9786048968885)

Giá: 122.000 VNĐ
Đánh giá:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA LUẬT DÂN SỰ

 

GIÁO TRÌNHPHÁP LUẬT VỀ TÀI SẢN,QUYỀN SỞ HỮU VÀ THỪA KẾ

(Tái bản có sửa đổi, bổ sung)

 

 

Chủ biên: PGS.TS. Lê Minh Hùng

 

Biên soạn

Chương 1. Tài sản, chiếm hữu tài sản

PGS.TS. Lê Minh Hùng

 

Chương 2. Khái quát quyền sở hữu tài sản

PGS.TS. Lê Minh Hùng(các mục 1, 3, 4)

PGS.TS Đỗ Văn Đại(mục 2)

ThS. Nguyễn Nhật Thanh(mục 5)

 

Chương 3. Các quyền khác đối với tài sản

TS. Nguyễn Hồ Bích Hằng

CN. Nguyễn Ngọc Hồng Phượng

 

Chương 4. Bảo vệ quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản bằng Luật dân sự

PGS.TS. Lê Minh Hùng(các mục 1, 2)

ThS. Lê Thị Hồng Vân(mục 3)

 

Chương 5. Những vấn đề chung về quyền thừa kế

TS. Nguyễn Xuân Quang

 

Chương 6. Thừa kế theo di chúc

PGS.TS. Lê Minh Hùng

 

Chương 7. Thừa kế theo pháp luật

ThS. GVC. Chế Mỹ Phương Đài

 

Chương 8. Thanh toán nghĩa vụ tài sản và phân chia di sản

PGS.TS. Lê Minh Hùng(các mục 1, 3)

CN. Nguyễn Ngọc Hồng Phượng (mục 2)

 

LỜI NÓI ĐẦU

Nhằm có đủ tài liệu phục vụ cho việc nghiên cứu, giảng dạy của giáo viên và việc học tập của học viên, góp phần vào việc nâng cao chất lượng đào tạo và cải tiến phương pháp giảng dạy đối với chương trình đào tạo Cử nhân luật tại Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, Nhà trường cho biên soạnGiáo trình Pháp luật về tài sản, quyền sở hữu và thừa kế.

Nội dung cơ bản của Giáo trình bao gồm: khái quát về tài sản, chiếm hữu, quyền sở hữu tài sản,các quyền khác đối với tài sản,bảo vệ quyền sở hữu và các quyền khác đối với tài sản bằng Luật dân sự,khái luận về quyền thừa kế, thừa kế theo di chúc, thừa kế theo pháp luật, thanh toán nghĩa vụ tài sản và phân chia di sản.

Giáo trình Pháp luật về tài sản, quyền sở hữu và thừa kế có thể vẫn còn khiếm khuyết; mong bạn đọc góp ý để lần xuất bản tới, giáo trình được hoàn thiện hơn.

Thư từ, ý kiến đóng góp xin được gửi tới: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Số 2, Nguyễn Tất Thành, Quận 4, TP Hồ Chí Minh; Điện thoại: 028.39400.723 - 028.37266.333.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM

 

MỤC LỤC

Chương 1. TÀI SẢN, CHIẾM HỮU TÀI SẢN.. 11

1. TÀI SẢN.. 11

1.1. Khái niệm tài sản. 11

1.2. Định dạng của tài sản (các hình thức tồn tại của tài sản) 30

1.3. Phân loại tài sản và phân loại vật 58

2. CHIẾM HỮU.. 100

2.1. Khái niệm, đặc điểm của chiếm hữu. 103

2.2. Hiệu lực của chiếm hữu. 111

2.3. Xác lập quyền sở hữu đối với tài sản chiếm hữu. 119

2.4. Bảo vệ chiếm hữu. 122

Chương 2. QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN.. 129

1. KHÁI QUÁT VỀ QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN.. 130

1.1. Khái niệm về sở hữu, quan hệ sở hữu và quyền sở hữu

tàisản. 130

1.2.  Đặc trưng của quyền sở hữu tài sản. 136

1.3. Nguyên tắc xác lập, thực hiện quyền sở hữu. 146

1.4. Thời điểm xác lập quyền sở hữu, thời điểm chịu rủi ro

đối với tài sản. 149

2. NỘI DUNG QUYỀN SỞ HỮU.. 161

2.1. Quyền chiếm hữu. 164

2.2. Quyền sử dụng. 169

2.3. Quyền định đoạt 172

3. HÌNH THỨC SỞ HỮU.. 184

3.1. Sở hữu riêng. 185

3.2. Sở hữu chung. 187

3.3. Sở hữu toàn dân. 203

4. GIỚI HẠN QUYỀN SỞ HỮU.. 206

4.1. Nghĩa vụ của chủ sở hữu trong trường hợp xảy ra tình

thế cấp thiết 207

4.2. Nghĩa vụ của chủ sở hữu trong việc bảo vệ môi trường. 210

4.3. Nghĩa vụ của chủ sở hữu trong việc tôn trọng, bảo đảm

trật tự an toàn xã hội 216

4.4. Nghĩa vụ tôn trọng quy tắc xây dựng. 218

4.5. Nghĩa vụ tôn trọng ranh giới giữa các bất động sản liền

kề. 222

4.6. Nghĩa vụ tôn trọng mốc giới ngăn cách giữa các bất

động sản liền kề. 232

4.7. Nghĩa vụ bảo đảm an toàn đối với công trình xây

dựng liền kề. 235

4.8. Hạn chế quyền trổ cửa. 239

5. CĂN CỨ XÁC LẬP,CĂN CỨ CHẤM DỨTQUYỀN

SỞ HỮU.. 241

5.1. Khái niệm về căn cứ xác lập, chấm dứt quyền sở hữu. 241

5.2. Căn cứ xác lập quyền sở hữu. 243

5.3. Căn cứ chấm dứt quyền sở hữu. 266

Chương 3. QUYỀN KHÁC ĐỐI VỚI TÀI SẢN.. 277

1.  KHÁI QUÁT VỀ QUYỀN KHÁC ĐỐI VỚI TÀI SẢN.. 278

1.1. Khái niệm quyền khác đối với tài sản. 278

1.2. Đặc điểm của quyền khác đối với tài sản. 281

1.3. Các nguyên tắc xác lập, thực hiện quyền khác đối với

tài sản. 284

2. CÁC LOẠI QUYỀN KHÁC ĐỐI VỚI TÀI SẢN.. 290

2.1. Quyền đối với bất động sản liền kề. 290

2.2. Quyền hưởng dụng. 307

2.3. Quyền bề mặt 326

Chương 4. BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU, QUYỀN

KHÁC ĐỐI VỚI TÀI SẢN BẰNG LUẬT DÂN SỰ.. 338

1. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM CỦA BIỆN PHÁP BẢO

VỆ QUYỀN SỞ HỮU, QUYỀN KHÁC ĐỐI VỚI TÀI

SẢN BẰNG LUẬT DÂN SỰ.. 338

1.1. Khái niệm biện pháp bảo vệ quyền sở hữu, quyền khác

đối với tài sản bằng Luật dân sự. 338

1.2. Đặc điểm của biện pháp bảo vệ quyền sở hữu, quyền

khác đối với bằng Luật dân sự. 340

2. BIỆN PHÁP TỰ BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU, QUYỀN

KHÁC ĐỐI VỚI TÀI SẢN.. 343

2.1. Khái niệm biện pháp tự bảo vệ quyền sở hữu, quyền

khác đối với tài sản. 343

2.2. Chủ thể, điều kiện và phạm vi (giới hạn) của biện pháp

tự bảo vệ quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản. 347

2.4. Các phương thức tự bảo vệ quyền sở hữu, quyền khác

đối với tài sản. 353

3. BIỆN PHÁP YÊU CẦU TÒA ÁN, CƠ QUAN NHÀ

NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU, QUYỀN KHÁC ĐỐI VỚI TÀI SẢN   359

3.1. Đòi lại tài sản. 360

3.2. Yêu cầu chấm dứt hành vi cản trở trái pháp luật đối với

việc thực hiện quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản. 379

3.3. Đòi bồi thường thiệt hại 384

Chương 5. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUYỀN

THỪA KẾ.. 392

1. KHÁI NIỆM VỀ THỪA KẾ, QUYỀN THỪA KẾ VÀ

NHỮNG NGUYÊN TẮC CHUNG VỀ THỪA KẾ.. 392

1.1. Khái niệm về thừa kế, quyền thừa kế. 392

1.2. Những nguyên tắc chung về thừa kế. 399

2. QUY ĐỊNH CHUNG VỀ QUYỀN THỪA KẾ.. 408

2.1. Người thừa kế. 408

2.2. Thời điểm mở thừa kế. 409

2.3. Di sản thừa kế. 412

2.4. Người quản lý di sản thừa kế. 417

2.5. Những người có quyền thừa kế tài sản của nhau

nhưng chết cùng thời điểm.. 419

2.6. Người không có quyền hưởng di sản. 420

2.7. Thời hiệu thừa kế. 423

Chương 6. THỪA KẾ THEO DI CHÚC.. 432

1. KHÁI QUÁT VỀ DI CHÚC, THỪA KẾ THEO DI

CHÚC.. 432

1.1. Khái quát về di chúc. 432

1.2. Khái quát về thừa kế theo di chúc. 439

2. CÁC ĐIỀU KIỆN ĐỂ DI CHÚC CÓ HIỆU LỰC.. 443

2.1. Người lập di chúc phải đủ năng lực để lập di chúc. 443

2.2. Người lập di chúc phải hoàn toàn tự nguyện, minh mẫn

và sáng suốt 455

2.3. Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của

luật và không trái đạo đức xã hội 457

2.4. Hình thức của di chúc đúng quy định của luật 466

3. HIỆU LỰC CỦA DI CHÚC, DI CHÚC VÔ HIỆU VÀ

DI CHÚC THẤT HIỆU.. 490

3.1. Hiệu lực của di chúc. 490

3.2. Di chúc vô hiệu và di chúc thất hiệu. 494

4. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ, HUỶ BỎ DI

CHÚC; CÔNG BỐ, GỬI GIỮ VÀ GIẢI THÍCH DI CHÚC.. 502

4.1. Sửa đổi di chúc. 502

4.2. Bổ sung di chúc. 503

4.3. Thay thế di chúc. 503

4.4. Huỷ bỏ di chúc. 505

4.5. Gửi giữ di chúc, công bố di chúc, giải thích di chúc. 507

5. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC VỀ THỪA KẾ THEO DI

CHÚC.. 511

5.1. Thừa kế không phụ thuộc nội dung di chúc. 511

5.2. Di sản dùng vào việc thờ cúng. 518

5.3. Di tặng. 527

Chương 7. THỪA KẾ THEO PHÁP LUẬT.. 534

1. KHÁI NIỆM THỪA KẾ THEO PHÁP LUẬT VÀ

NHỮNG TRƯỜNG HỢP CHIA THỪA KẾ THEO

PHÁP LUẬT.. 534

1.1. Khái niệm thừa kế theo pháp luật 534

1.2. Những trường hợp chia thừa kế theo pháp luật 538

2. NGƯỜI THỪA KẾ THEO PHÁP LUẬT.. 549

2.1. Diện thừa kế và hàng thừa kế. 549

2.2. Ý nghĩa của việc phân định hàng thừa kế. 559

2.3. Mối quan hệ giữa người để lại thừa kế và những người

trong diện thừa kế. 559

2.4. Hàng thừa kế thứ hai 584

2.5. Hàng thừa kế thứ ba. 588

3. THỪA KẾ THẾ VỊ 590

3.1. Khái niệm thừa kế thế vị 590

3.2. Những người thừa kế thế vị 595

3.3. Những điểm lưu ý khi giải quyết thừa kế thế vị 597

Chương 8. THANH TOÁN NGHĨA VỤ TÀI SẢN,

PHÂN CHIA DI SẢN.. 601

1. HỌP MẶT NHỮNG NGƯỜI THỪA KẾ, XÁC ĐỊNH

DI SẢN THỪA KẾ.. 601

1.1. Họp mặt những người thừa kế. 601

1.2. Xác định di sản. 604

2. THANH TOÁN NGHĨA VỤ TÀI SẢN VÀ CHI PHÍ

THỪA KẾ.. 608

2.1. Khái niệm, nguyên tắc thực hiện việc thanh toán nghĩa

vụ tài sản, chi phí thừa kế. 608

2.2. Căn cứ thanh toán nghĩa vụ tài sản, chi phí thừa kế và

các bước thực hiện. 612

2.3. Chủ thể thanh toán nghĩa vụ tài sản và chi phí thừa kế. 614

2.4. Thứ tự ưu tiên thanh toán và nội dung của việc thanh

toán. 616

3. PHÂN CHIA DI SẢN.. 629

3.1. Nguyên tắc phân chia di sản. 629

3.2. Thủ tục phân chia di sản. 629

3.3. Các căn cứ để phân chia di sản. 642

3.4. Các hình thức phân chia di sản. 654

3.5. Hạn chế phân chia di sản. 657

Danh mục tài liệu tham khảo. 662

 

 

 

 

 

  • Số lượng: 
Bình luận

Giỏ hàng

0 Sản phẩm Tính theo cước bưu điện

GO TO CART

tìm kiếm


Tìm kiếm nâng cao

Elearning

Form đăng nhập

Video giới thiệu

Quảng cáo