Thống kê truy cập

3784715
Hôm Nay
Hôm Qua
Tổng Cộng
274
833
3784715

Server Time: 11:20:39 03-12-21

Giáo trình luật tố tụng Hành chính Việt Nam/ PGS. TS. Nguyễn Cảnh Hơp chủ biên. - Tái bản lần thứ nhất, có sửa đổi, bổ sung. - Tp.HCM: Nxb. Hồng Đức, 2019. - 740tr.; 21cm. - 127.000 đ. (Mã: 9786048996383)

Giá: 127.000 VNĐ
Đánh giá:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

Chủ biên: PGS.TS. GVCC. Nguyễn Cảnh Hợp

 

GIÁO TRÌNH

LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

VIỆT NAM

 

 

NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC – HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM

 

 


Chủ biên

PGS.TS.GVCC. Nguyễn Cảnh Hợp

Biên soạn

Chương I

PGS.TS.GVCC. Nguyễn Cảnh Hợp và ThS. Dương Hoán

Chương II

PGS.TS.GVCC. Nguyễn Cảnh Hợp

Chương III

ThS. Dương Hoán

Chương IV

ThS. Nguyễn Văn Trí

Chương V

ThS. Nguyễn Văn Trí

Chương VI

ThS. Nguyễn Hoàng Yến

Chương VII

PGS.TS.GVCC. Nguyễn Cảnh Hợp và ThS. Lê Việt Sơn

Chương VIII

ThS. Nguyễn Hoàng Yến

Chương IX

ThS. Lê Thị Mơ

Chương X

ThS. Nguyễn Thanh Quyên

Chương XI

ThS. Lê Thị Mơ (mục 1); ThS. Nguyễn Hoàng Yến (mục 2);

ThS. Võ Tấn Đào (mục 3)

Chương XII

PGS.TS.GVCC. Nguyễn Cảnh Hợp

Chương XIII

ThS. Lê Việt Sơn (mục 1, 3); ThS. Nguyễn Hoàng Yến (mục 2)

Chương XIV

ThS. Lê Việt Sơn


LỜI NÓI ĐẦU

Công cuộc đổi mới toàn diện đất nước và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thu được những thành tựu vô cùng to lớn. Trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, cải cách tư pháp có vai trò đặc biệt quan trọng, trong đó có cải cách các hoạt động tố tụng nói chung và tố tụng hành chính nói riêng.

Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức và tăng cường kiểm soát đối với hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước thông qua hoạt động giải quyết các vụ án hành chính tại Tòa án nhân dân, Nhà nước ta đã ban hành các văn bản pháp luật quy định về khởi kiện vụ án hành chính và trình tự giải quyết các vụ án hành chính. Năm 1996 Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính, lần đầu tiên thiết lập trình tự tố tụng tư pháp hành chính ở Việt Nam. Năm 2010, Quốc hội ban hành Luật Tố tụng hành chính - cơ sở pháp lý tiến bộ, dân chủ, toàn diện và thống nhất để Tòa án nhân dân giải quyết các vụ án hành chính. Với đạo luật này, pháp luật Tố tụng hành chính ngày càng có vai trò to lớn trong công cuộc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam nói chung và cải cách tư pháp nói riêng. 

Để tiếp tục thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về cải cách tư pháp , các quy định của Hiến pháp năm 2013 và Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014, ngày 25/11/2015, Quốc hội khóa XIII kỳ họp thứ 10 đã thông qua Luật TTHC 2015 thay thế Luật TTHC 2010. Luật được Chủ tịch nước ký lệnh Công bố ngày 08/12/2015 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016.

Trong Chương trình cử nhân Luật của Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh, môn học Luật Tố tụng hành chính là môn học cung cấp toàn diện các kiến thức lý luận, pháp lý về tố tụng hành chính cũng như những kỹ năng cơ bản giải quyết các vụ án hành chính, bao gồm nhận thức chung về pháp luật Tố tụng hành chính, các nguyên tắc của tố tụng hành chính, quyền khởi kiện của cá nhân, tổ chức, quyền và nghĩa vụ của những người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng, trình tự tiến hành các hoạt động tố tụng từ khi khởi kiện cho đến khi xét xử và thi hành bản án hành chính của Tòa án.

Để đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập môn học Luật Tố tụng hành chính, Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh tổ chức biên soạn lại và phát hành cuốn giáo trình Luật Tố tụng hành chính mới, thay thế cuốn giáo trình năm 2012 để phù hợp với Luật TTHC 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành cũng như thực tiễn xét xử các vụ án hành chính sau khi ban hành Luật năm 2015 đến nay. Giáo trình này gồm 14 chương với nội dung khoa học về Tố tụng hành chính được trình bày đầy đủ, toàn diện và sâu sắc hơn so với cuốn giáo trình trước đây.     

Dù được biên soạn lại nhưng Giáo trình khó tránh khỏi những hạn chế nhất định, rất mong nhận được ý kiến nhận xét góp ý của người đọc.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HỒ CHÍ MINH


MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU.. 3

 

Phần thứ nhất

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA

TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH VIỆT NAM

 

CHƯƠNG I. . KHÁI QUÁT VỀ NGÀNH LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH VIỆT NAM    16

I. KHÁI NIỆM, ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU CHỈNH, PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHỈNH   16

1.1. Một số khái niệm cơ bản của Luật Tố tụng hành chính. 16

1.2. Đối tượng điều chỉnh của Luật Tố tụng hành chính. 29

1.3. Phương pháp điều chỉnh của Luật Tố tụng hành chính. 32

II. NHIỆM VỤ CỦA LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH.. 35

III. NGUỒN CỦA LUẬT HÀNH CHÍNH.. 39

IV. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH VIỆT NAM    41

V. KHOA HỌC LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH VÀ MÔN HỌC LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH   47

5.1. Khoa học Luật Tố tụng hành chính. 47

5.2. Môn học Luật Tố tụng hành chính. 48

CHƯƠNG II. . CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH VIỆT NAM    50

I. KHÁI NIỆM VÀ HỆ THỐNG CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH VIỆT NAM    50

1.1. Khái niệm nguyên tắc của tố tụng hành chính Việt Nam.. 50

1.2. Hệ thống các nguyên tắc của tố tụng hành chính. 51

II. NỘI DUNG CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH VIỆT NAM    53

2.1. Nguyên tắc về quyền yêu cầu Toà án bảo vệ. 53

2.2. Nguyên tắc về giải quyết vấn đề bồi thường. 55

2.3. Nguyên tắc về quyền quyết định và tự định đoạt 56

2.4. Nguyên tắc về cung cấp tài liệu, chứng cứ. 60

2.5. Nguyên tắc đối thoại trong tố tụng hành chính. 61

2.6. Nguyên tắc tuân theo pháp luật trong tố tụng hành chính. 65

2.7. Nguyên tắc bình đẳng về quyền và nghĩa vụ. 70

2.8. Nguyên tắc Hội thẩm nhân dân tham gia xét xử. 76

2.9. Nguyên tắc Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân. 78

2.10. Nguyên tắc Tòa án xét xử tập thể. 80

2.11. Nguyên tắc Tòa án xét xử kịp thời, công bằng. 82

2.12. Nguyên tắc tiếng nói và chữ viết 85

2.13. Nguyên tắc bảo đảm quyền bảo vệ quyền. 87

2.14. Nguyên tắc bảo đảm chế độ xét xử sơ thẩm, phúc thẩm.. 88

2.15. Nguyên tắc bảo đảm tranh tụng trong xét xử. 91

2.16. Nguyên tắc kiểm sát việc tuân theo pháp luật 92

2.17. Nguyên tắc bảo đảm hiệu lực của bản án. 94

CHƯƠNG III. THẨM QUYỀN XÉT XỬ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN   98

I. KHÁI NIỆM VÀ Ý NGHĨA CỦA THẨM QUYỀN XÉT XỬ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN.. 98

1.1. Khái niệm và đặc điểm thẩm quyền xét xử. 98

1.2. Ý nghĩa của thẩm quyền. 104

II. THẨM QUYỀN THEO LOẠI VIỆC KHIẾU KIỆN.. 106

2.1. Thầm quyền xét xử hành chính đối với các khiếu kiện trong lĩnh vực quản lý hành chính. 108

2.2. Thầm quyền xét xử hành chính của Toà án nhân dân đối với các khiếu kiện trong các lĩnh vực khác. 115

III. THẨM QUYỀN XÉT XỬ HÀNH CHÍNH SƠ THẨM THEO CẤP TÒA ÁN VÀ THEO LÃNH THỔ   118

3.1. Thẩm quyền xét xử hành chính của Tòa án nhân dân cấp huyện  119

3.2. Thẩm quyền xét xử sơ thẩm của Toà án nhân dân cấp tỉnh. 122

IV. CHUYỂN VỤ ÁN, NHẬP HOẶC TÁCH VỤ ÁN HÀNH CHÍNH VÀ VẤN ĐỀ XÁC ĐỊNH THẨM QUYỀN TRONG TRƯỜNG HỢP CÓ TRANH CHẤP VỀ THẨM QUYỀN   125

CHƯƠNG IV.. . CHỦ THỂ TIẾN HÀNH TỐ TỤNG.. 129

I. CƠ QUAN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG.. 129

1. Khái niệm, đặc điểm.. 129

1.1 Khái niệm.. 129

1.2. Đặc điểm.. 129

2. Các cơ quan tiến hành tố tụng. 132

2.1. Tòa án. 132

2.2. Viện kiểm sát 136

II. NGƯỜI TIẾN HÀNH TỐ TỤNG.. 139

1. Khái niệm.. 139

2. Những người tiến hành tố tụng hành chính. 139

2.1. Chánh án Tòa án. 140

2.2. Thẩm phán. 142

2.3. Hội thẩm nhân dân. 145

2.4. Thư ký Tòa án. 148

2.5. Thẩm tra viên. 150

2.6. Viện trưởng Viện kiểm sát 151

2.7. Kiểm sát viên. 153

2.8. Kiểm tra viên. 155

3. Từ chối, thay đổi người tiến hành tố tụng. 156

3.1 Khái niệm, ý nghĩa. 156

3.2. Những trường hợp phải từ chối hoặc bị thay đổi của người tiến hành tố tụng  158

3.3. Thủ tục thay đổi người tiến hành tố tụng. 161

CHƯƠNG V.. . CHỦ THỂ THAM GIA TỐ TỤNG.. 165

I. KHÁI NIỆM... 165

II. ĐƯƠNG SỰ.. 167

1. Khái niệm, đặc điểm, quyền và nghĩa vụ của đương sự. 167

1.1. Khái niệm, đặc điểm.. 167

1.2. Quyền và nghĩa vụ của đương sự. 168

2. Người khởi kiện. 170

2.1. Khái niệm, đặc điểm, phân loại, điều kiện. 170

2.2. Quyền và nghĩa vụ của người khởi kiện. 178

3. Người bị kiện. 178

3.1. Khái niệm, đặc điểm.. 178

3.2. Quyền và nghĩa vụ của người bị kiện. 182

4. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. 184

4.1. Khái niệm, đặc điểm, năng lực chủ thể. 184

4.2. Quyền và nghĩa vụ của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan  188

5. Kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng. 188

5.1. Kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng đối với người khởi kiện. 189

5.2. Kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng đối với người bị kiện. 190

III. NHỮNG NGƯỜI THAM GIA TỐ TỤNG KHÁC.. 191

1. Người đại diện của đương sự. 191

1.1. Khái niệm, phân loại 191

1.2. Quyền và nghĩa vụ của người đại diện. 195

2. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự. 196

2.1. Khái niệm.. 196

2.2. Điều kiện để trở thành người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự  198

2.3. Quyền, nghĩa vụ của người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự  199

3. Người làm chứng. 200

3.1. Khái niệm.. 200

3.2. Quyền và nghĩa vụ của người làm chứng. 200

4. Người giám định, người phiên dịch. 202

4.1. Người giám định. 202

4.2. Người phiên dịch. 203

4.3. Từ chối hoặc bị thay đổi người giám định. 204

CHƯƠNG VI. . BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI, ÁN PHÍ VÀ VẤN ĐỀ CẤP, TỐNG ĐẠT, THÔNG BÁO VĂN BẢN TỐ TỤNG.. 207

I. BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI 207

1.1. Khái niệm và ý nghĩa của biện pháp khẩn cấp tạm thời 207

1.2. Các biện pháp khẩn cấp tạm thời 210

1.3. Quyền yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời 212

1.4. Thời điểm áp dụng. 214

1.5. Thẩm quyền và thủ tục áp dụng. 216

1.6. Khiếu nại, kiến nghị 218

1.7. Trách nhiệm trong yêu cầu và áp dụng. 220

II. ÁN PHÍ TRONG VỤ ÁN HÀNH CHÍNH.. 221

2.1. Khái niệm án phí hành chính. 221

2.2. Tạm ứng án phí hành chính. 221

2.3. Nghĩa vụ chịu án phí sơ thẩm, án phí phúc thẩm.. 225

2.4. Trường hợp không phải nộp tiền tạm ứng. 228

III. CẤP, TỐNG ĐẠT VÀ THÔNG BÁO VĂN BẢN TỐ TỤNG.. 232

3.1. Khái niệm và ý nghĩa của cấp, tống đạt 232

3.2. Các văn bản tố tụng cần phải cấp, tống đạt, thông báo. 236

3.3. Người thực hiện việc cấp, tống đạt 241

3.4. Các phương thức và thủ tục cấp, tống đạt 244

CHƯƠNG VII. CHỨNG MINH VÀ CHỨNG CỨ TRONG TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH   253

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHỨNG MINH TRONG TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH   253

1.1. Khái niệm chứng minh trong tố tụng hành chính. 253

1.2. Ý nghĩa của chứng minh. 255

1.3. Nghĩa vụ chứng minh. 256

1.4. Đối tượng chứng minh. 261

1.5. Những tình tiết, sự kiện không phải chứng minh. 266

II. CHỨNG CỨ TRONG TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH.. 268

2.1. Khái niệm chứng cứ trong tố tụng hành chính. 268

2.2. Nguồn chứng cứ. 272

III. QUÁ TRÌNH CHỨNG MINH.. 284

3.1. Giao nộp chứng cứ. 284

3.2. Xác minh, thu thập chứng cứ. 286

3.3. Bảo quản chứng cứ. 289

3.4. Đánh giá chứng cứ. 290

3.5. Công bố và sử dụng chứng cứ. 291

3.6. Bảo vệ chứng cứ. 292

3.7. Quyền tiếp cận, trao đổi tài liệu, chứng cứ. 293

 

Phần thứ hai

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

 

CHƯƠNG VIII. . KHỞI KIỆN VÀ THỤ LÝ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH   296

I. KHỞI KIỆN VỤ ÁN HÀNH CHÍNH.. 296

1.1. Khái niệm và ý nghĩa của khởi kiện vụ án hành chính. 296

1.2. Điều kiện khởi kiện vụ án hành chính. 301

1.3. Hình thức, nội dung đơn khởi kiện. 318

1.4. Nhận và xem xét đơn khởi kiện, yêu cầu sửa đổi 324

1.5. Trả lại đơn khởi kiện và khiếu nại 326

II. THỤ LÝ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH.. 333

2.1. Khái niệm, ý nghĩa thụ lý vụ án. 333

2.2. Điều kiện, hình thức thụ lý vụ án. 334

2.3. Thủ tục và thời điểm thụ lý vụ án. 336

CHƯƠNG IX. CHUẨN BỊ XÉT XỬ SƠ THẨM... VỤ ÁN HÀNH CHÍNH   341

I. KHÁI NIỆM, THỜI HẠN, NHIỆM VỤ VÀ Ý NGHĨA CỦA CHUẨN BỊ XÉT XỬ SƠ THẨM VỤ ÁN HÀNH CHÍNH.. 341

1.1. Khái niệm chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án hành chính. 341

1.2. Thời hạn chuẩn bị xét xử. 341

1.3. Nhiệm vụ. 344

1.4. Ý nghĩa của giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm.. 350

II. CÁC CÔNG VIỆC TÒA ÁN TIẾN HÀNH TRONG GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ XÉT XỬ SƠ THẨM    353

2.1. Thông báo thụ lý vụ án. 353

2.2. Phân công Thẩm phán giải quyết vụ án. 357

2.3. Lập hồ sơ vụ án. 358

2.4. Nghiên cứu hồ sơ vụ án. 361

2.5. Tổ chức phiên họp kiểm tra việc giao nộp. 370

III. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN TRONG GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ XÉT XỬ SƠ THẨM    383

3.1. Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án. 383

3.2. Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án. 397

3.3. Quyết định đưa vụ án ra xét xử. 410

CHƯƠNG X.. . XÉT XỬ SƠ THẨM VỤ ÁN HÀNH CHÍNH.. 412

I. KHÁI NIỆM VÀ NHIỆM VỤ CỦA PHIÊN TÒA XÉT XỬ SƠ THẨM VỤ ÁN HÀNH CHÍNH   412

1.1. Khái niệm phiên tòa xét xử sơ thẩm.. 412

1.2. Nhiệm vụ của phiên tòa xét xử sơ thẩm.. 413

II. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ PHIÊN TÒA XÉT XỬ SƠ THẨM VỤ ÁN HÀNH CHÍNH   417

2.1. Nguyên tắc tiến hành phiên tòa xét xử sơ thẩm.. 417

2.2. Thời hạn, địa điểm mở phiên tòa. 419

2.3. Hội đồng xét xử sơ thẩm.. 422

2.4. Những người tham gia phiên tòa xét xử sơ thẩm.. 423

2.5. Hoãn phiên tòa. 428

2.6. Các trường hợp Tòa án vẫn tiến hành xét xử. 431

2.7. Quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ giải quyết vụ án. 432

2.8. Biên bản phiên tòa. 436

2.9. Thủ tục ra bản án, quyết định của Tòa án tại phiên tòa. 437

2.10. Bản án hành chính sơ thẩm.. 438

III. DIỄN BIẾN PHIÊN TÒA XÉT XỬ SƠ THẨM VỤ ÁN HÀNH CHÍNH   439

3.1. Chuẩn bị khai mạc phiên tòa. 439

3.2. Thủ tục khai mạc phiên tòa. 441

3.3. Thủ tục hỏi tại phiên tòa. 442

3.4. Tranh luận. 451

3.5. Nghị án. 454

3.6. Tuyên án. 457

3.7. Thẩm quyền của Hội đồng xét xử sơ thẩm.. 458

3.8. Cấp, trích lục bản án, bản án; sửa chữa, bổ sung bản án, quyết định của Tòa án  467

CHƯƠNG XI. THỦ TỤC GIẢI QUYẾT KHIẾU KIỆN DANH SÁCH CỬ TRI, GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÀNH CHÍNH THEO THỦ TỤC RÚT GỌN TẠI TÒA ÁN, GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN HÀNH CHÍNH CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI. 471

I. THỦ TỤC GIẢI QUYẾT KHIẾU KIỆN DANH SÁCH CỬ TRI 471

1.1. Quy đinh về quyền khởi kiện; thời hiệu; hình thức, thủ tục khởi kiện danh sách cử tri 472

1.2. Quy định về thủ tục nhận đơn khởi kiện và thụ lý vụ án. 474

1.3. Quy định về giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm.. 475

1.4. Quy định về xét xử sơ thẩm vụ án. 476

II. GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÀNH CHÍNH THEO THỦ TỤC RÚT GỌN   477

2.1. Khái niệm, ý nghĩa của thủ tục rút gọn. 477

2.2. Giải quyết vụ án hành chính theo thủ tục rút gọn tại Tòa án cấp sơ thẩm   482

2.3. Giải quyết vụ án hành chính theo thủ tục rút gọn tại Tòa án cấp phúc thẩm   492

III. THỦ TỤC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÀNH CHÍNH CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI504

3.1. Vụ án hành chính có yếu tố nước ngoài 506

3.2. Năng lực pháp luật tố tụng hành chính. 508

3.3. Quyền và nghĩa vụ tố tụng hành chính. 517

3.4. Thủ tục tố tụng trong giải quyết vụ án hành chính. 521

CHƯƠNG XII. . THỦ TỤC PHÚC THẨM VỤ ÁN HÀNH CHÍNH   534

I. KHÁI NIỆM, MỤC ĐÍCH, NHIỆM VỤ CỦA PHÚC THẨM VỤ ÁN HÀNH CHÍNH   534

1.1. Khái niệm phúc thẩm vụ án hành chính. 534

1.2. Mục đích của phúc thẩm vụ án hành chính. 536

1.3. Nhiệm vụ của phúc thẩm vụ án hành chính. 537

II. KHÁNG CÁO, KHÁNG NGHỊ THEO THỦ TỤC PHÚC THẨM    544

2.1. Khái niệm, thời hạn và thủ tục kháng cáo. 544

2.2. Khái niệm, thời hạn và thủ tục kháng nghị 554

2.3. Thụ lý vụ án. 559

2.4. Những quy định chung về xét xử phúc thẩm.. 560

2.5. Thủ tục giải quyết vụ án theo thủ tục phúc thẩm.. 571

2.6. Thẩm quyền của Hội đồng xét xử phúc thẩm.. 575

2.7. Bản án phúc thẩm.. 578

2.8. Thủ tục phúc thẩm đối với quyết định của Toà án. 579

2.9. Gửi bản án, quyết định phúc thẩm 580

CHƯƠNG XIII. GIÁM ĐỐC THẨM, TÁI THẨM VỤ ÁN HÀNH CHÍNH VÀ THỦ TỤC ĐẶC BIỆT XEM XÉT LẠI QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO   582

I. GIÁM ĐỐC THẨM VỤ ÁN HÀNH CHÍNH.. 582

1.1. Khái niệm, đặc điểm và ý nghĩa giám đốc thẩm.. 582

1.2. Kháng nghị giám đốc thẩm.. 587

1.3. Thay đổi, bổ sung, rút kháng nghị giám đốc thẩm.. 595

1.4. Hoãn, tạm đình chỉ thi hành bản án, quyết định. 595

1.5. Thời hạn, thủ tục kháng nghị giám đốc thẩm.. 596

1.6. Thẩm quyền, phạm vi giám đốc thẩm.. 600

1.7. Phiên tòa giám đốc thẩm.. 602

II. TÁI THẨM VỤ ÁN HÀNH CHÍNH.. 617

2.1. Khái niệm, đặc điểm của thủ tục tái thẩm.. 617

2.2. Kháng nghị theo thủ tục tái thẩm.. 623

2.3. Thẩm quyền của Hội đồng tái thẩm.. 633

III. THỦ TỤC ĐẶC BIỆT XEM XÉT LẠI QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO.. 637

3.1. Các điều kiện để xem xét lại quyết định của Hội đồng. 638

3.2. Xem xét yêu cầu, đề nghị, kiến nghị theo thủ tục. 639

3.3. Thủ tục xem xét lại quyết định. 643

CHƯƠNG XIV. THỦ TỤC THI HÀNH BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN VỀ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH VÀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRONG TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH   648

I. THỦ TỤC THI HÀNH BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN VỀ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH   648

1.1. Khái niệm, đặc điểm và ý nghĩa của thi hành bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính  648

1.2. Những bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính được thi hành  658

1.3. Giải thích bản án, quyết định của Tòa án. 660

1.4. Thi hành bản án, quyết định của Tòa án và yêu cầu, quyết định buộc thi hành bản án, quyết định của Tòa án  661

1.5. Xử lý vi phạm trong thi hành án hành chính. 668

II. KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRONG TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH.... .... 676

2.1. Khiếu nại trong tố tụng hành chính. 676

2.2. Tố cáo trong tố tụng hành chính. 686

 


  • Số lượng: 
Bình luận

Tìm kiếm sách

Giỏ hàng

0 Sản phẩm Tính theo cước bưu điện

GO TO CART

tìm kiếm


Tìm kiếm nâng cao

Elearning

Form đăng nhập

Hotline: 0328841734

Các kênh thông tin tư vấn trực tiếp như sau;

- Zalo / điện thoại: 0328841734 TT. Học liệu;

-Tel. : 028 39400989 (149-150)

- E- mail tthl@hcmulaw.edu.vn ;

- Facebook TTHL

www.facebook.com/luat.hoclieu.3

Quảng cáo

istanbul evden eve nakliyatistanbul evden eve nakliyatevden eve nakliyatdiyarbakır halı yıkamaofis taşıma