Thống kê truy cập

393743
Hôm Nay
Hôm Qua
Tổng Cộng
243
452
393743

Server Time: 13:01:10 21-11-17

GT Bầu cử trong Nhà nước pháp quyền/ PGS. TS. Vũ Văn Nhiêm : Tái bản lần 1, có sửa đổi và bổ sung (Mã: 00100012)

Giá: 73.000 VNĐ
Đánh giá:

NHÀ XUẤT BẢN : NXB Hồng Đức - Hội Luật Gia Việt Nam

TÊN TÁC GIẢ : PGS. TS. Vũ Văn Nhiêm

SỐ TRANG : 450

NĂM XUẤT BẢN : 2017

 

LỜI NÓI ĐẦU

Điều 2 Hiến pháp năm 2013 nước ta qui định “Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân”. Bầu cử không những là phương thức nhân dân lựa chọn và ủy thác quyền lực cho các thiết chế đại diện, thể hiện rõ nét nhất Nhà nước “của Nhân dân”, nó còn có ý nghĩa quan trọng quyết định phương thức hoạt động “do Nhân dân” để hướng tới mục đích “vì Nhân dân” của Nhà nước.

 Với ý nghĩa và vai trò quan trọng của bầu cử trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, chế độ bầu cử là một nội dung quan trọng trong môn học Luật Hiến pháp Việt Nam được trang bị cho sinh viên tất cả các chuyên ngành ở trình độ cử nhân Luật; và “Bầu cử trong nhà nước pháp quyền” là môn học trong chương trình đào tạo Thạc sỹ, chuyên ngành Luật Hiến pháp và Luật Hành chính tại trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh.

 Với mục đích cung cấp tài liệu cho công tác giảng dạy và học tập môn học, Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh cho tái bản Giáo trình “Bầu cử trong nhà nước pháp quyền”.

Nội dung cơ bản của Giáo trình bao gồm: Những vấn đề lý luận về bầu cử; vai trò của bầu cử trong nhà nước pháp quyền; mối quan hệ giữa các đảng phái chính trị với bầu cử và các hệ thống bầu cử điển hình trên thế giới; chế độ bầu cử Việt Nam từ 1945 đến nay; đổi mới chế độ bầu cử Việt Nam trong điều kiện phát huy dân chủ, xây dựng nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân và trong xu thế hội nhập quốc tế.

 Bầu cử là vấn đề lớn, đòi hỏi sự nghiên cứu công phu, đa dạng và từng bước hoàn thiện. Nội dung trong Giáo trình này là sự nghiên bước đầu về bầu cử, do vậy sẽ không tránh khỏi những khiếm khuyết. Rất mong nhận được sự góp ý của đồng nghiệp và bạn đọc.

 

Tác giả

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG  1:  NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN

VỀ

BẦU CỬ

1.1     Khái niệm và bản chất của bầu cử

1.1.1  Khái niệm bầu cử

1.1.2  Bản chất của bầu cử

1.2    Các nguyên tắc bầu cử đương đại phổ biến

1.2.1 Nguyên tắc bầu cử phổ thông

1.2.2 Nguyên tắc bầu cử bình đẳng

1.2.3 Nguyên tắc bầu cử trực tiếp

1.2.4 Nguyên tắc bỏ phiếu kín

1.3    Quyền bầu cử, ứng cử

1.3.1 Quyền bầu cử

1.3.2 Quyền ứng cử

1.4    Đơn vị bầu cử

1.4.1 Bản chất của đơn vị bầu cử

1.4.2 Một số ưu, khuyết của đơn vị bầu cử nhiều đại diện và đơn vị bầu cử một đại diện

1.5   Các  tổ  chức  phụ  trách  bầu  cử,  phương pháp xác định kết quả bầu cử

1.5.1 Các tổ chức phụ trách bầu cử

1.5.2 Phương pháp xác định kết quả bầu cử

CHƯƠNG 2: VAI TRÒ CỦA BẦU CỬ TRONG

NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN

2.1  Bầu cử có vai trò hợp pháp hóa chính quyền

– nền tảng của mọi nhà nước pháp quyền

2.1.1 Luật pháp quốc tế về hợp pháp hóa (legitimacy)

chính quyền

2.1.2 Hợp pháp hóa quyền lực chính trị ở Việt Nam

2.2    Bầu cử có vai trò nền tảng của dân chủ - nội dung và biểu hiện quan trọng của mọi nhà nước pháp quyền

2.2.1 Bầu cử kiến tạo chế độ đại diện – phương thức cơ bản thực hiện quyền lực nhân dân trong nhà nước pháp quyền

2.2.2 Bầu cử dân chủ là chìa khóa cho đồng thuận xã hội, là phương thức quan trọng để giải quyết mâu thuẫn, xung đột xã hội bằng phương pháp hòa bình

2.2.3 Bầu cử dân chủ là phương thức cạnh tranh để nhân dân chọn lựa đường lối hợp lòng dân

2.2.4 Bầu cử là biểu hiện quan trọng của dân chủ và nhà nước pháp quyền

2.3    Bầu cử là công cụ quan trọng để nhân dân giám sát việc thực hiện quyền lực nhà nước

– hoạt động không thể thiếu của nhà nước pháp quyền

2.3.1 Bầu cử là công cụ điều khiển mạnh mẽ của chính trị

2.3.2 Bầu cử dân chủ, có định kỳ là công cụ quan trọng để nhân dân giám sát quyền lực nhà nước, chế ngự sự tha hóa, lạm quyền của quyền lực nhà nước

 

CHƯƠNG 3: MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐẢNG PHÁI

CHÍNH TRỊ VỚI BẦU CỬ VÀ CÁC HỆ THỐNG BẦU CỬ ĐIỂN HÌNH TRÊN THẾ GIỚI

3.1   Mối quan hệ giữa các đảng phái chính trị

với bầu cử

3.1.1 Khái quát về vai trò của các đảng phái chính trị đối với bầu cử

3.1.2 Các đảng phái chính trị với việc tuyển chọn ứng cử viên

3.1.3 Các đảng phái chính trị và vận động tranh cử Các đảng phái chính trị với ngân quỹ và phương tiện truyền thông trong bầu cử

3.2   Các hệ thống bầu cử điển hình trên thế giới

3.2.1 Tổng quan về hệ thống bầu cử

3.2.2 Hệ thống đa số (plurality/majority systems)

3.2.3 Hệ         thống   đại       diện     tỉ          lệ         (proportional representation)

3.2.4 Hệ thống hỗn hợp (mixed systems)

3.2.5 Ưu điểm, hạn chế và xu hướng phát triển của các hệ thống bầu cử

CHƯƠNG 4: CHẾ ĐỘ BẦU CỬ VIỆT NAM TỪ

1945 ĐẾN NAY

4.1  Khái quát sự phát triển của chế độ bầu cử

Việt Nam từ 1945 đến nay

4.1.1 Giai đoạn 1946 đến 1959

4.1.2 Giai đoạn 1959 -1980

4.1.3 Giai đoạn 1980 -1992

4.1.4 Giai đoạn từ 1992 đến 2013

4.1.5 Giai đoạn từ 2013 đến nay

4.2    Các nguyên tắc bầu cử

4.2.1 Nguyên tắc bầu cử phổ thông

4.2.2 Nguyên tắc bầu cử bình đẳng

4.2.3 Nguyên tắc bầu cử trực tiếp

4.2.4 Nguyên tắc bỏ phiếu kín

4.3   Quyền bầu cử, ứng cử, hiệp thương giới

thiệu người ứng cử, vận động bầu cử

4.3.1 Quyền bầu cử, ứng cử

4.3.2 Đề cử, ứng cử, hiệp thương, hiệp thương giới thiệu người ứng cử

4.3.3 Vận động bầu cử

4.4   Đơn vị bầu cử

4.4.1 Đơn vị bầu cử với việc đảm bảo tính đại diện

4.4.2 Đơn vị bầu cử với việc đảm bảo nguyên tắc bình đẳng

4.5   Các tổ chức phụ trách bầu cử, công tác hướng dẫn bầu cử, phương pháp xác định kết quả bầu cử, bầu cử thêm, bầu cử lại, bầu cử bổ sung

4.5.1 Các tổ chức phụ trách bầu cử

4.5.2 Công tác hướng dẫn bầu cử

4.5.3 Phiếu bầu, phương pháp xác định kết quả bầu cử

4.5.4 Bầu cử thêm, bầu cử lại, bầu cử bổ sung

CHƯƠNG 5: ĐỔI MỚI CHẾ ĐỘ BẦU CỬ VIỆT

NAM TRONG ĐIỀU KIỆN PHÁT HUY DÂN CHỦ, XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XHCN CỦA DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN VÀ TRONG XU THẾ HỘI NHẬP QUỐC TẾ

5.1   Sự cần thiết đổi mới chế độ bầu cử theo định hướng đổi mới của bộ máy nhà nước

5.1.1 Đổi mới chế độ bầu cử xuất phát từ mục tiêu dân chủ

5.1.2 Đổi mới chế độ bầu cử xuất phát từ mục tiêu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân

5.1.3 Đổi mới chế độ bầu cử xuất phát từ những bất cập của chính chế độ bầu cử, tính phù hợp của chế độ bầu cử với các định chế khác của bộ máy nhà nước

5.1.4 Đổi mới chế độ bầu cử do tác động của quá trình toàn cầu hóa và xuất phát từ tính tất yếu của quá trình hội nhập sâu rộng của nước ta vào đời sống quốc tế

5.2   Phương hướng đổi mới chế độ bầu cử Đổi mới nhận thức về vị trí, vai trò của chế độ bầu cử

5.2.1 Chế độ bầu cử đổi mới để thực sự tuân thủ các nguyên tắc bầu cử: phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín

5.2.2 Chế độ bầu cử đổi mới để thực sự tuân thủ các nguyên tắc bầu cử: phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín

5.2.3 Chế độ bầu cử cần tiếp thu có chọn lọc các giá trị phổ quát và kinh nghiệm quốc tế về bầu cử tự do, tiến bộ và công bằng

5.2.4 Đổi mới chế độ bầu cử phải dựa trên đặc điểm của chế độ chính trị - xã hội và có lộ trình hợp lý

5.3 Những giải pháp đổi mới chế độ bầu cử

5.3.1 Khôi phục bỏ phiếu tự do; nâng cao hiệu quả bầu cử phổ thông, bầu cử bình đẳng

5.3.2 Đổi mới đơn vị bầu cử

5.3.3 Mở rộng số dư các ứng cử viên trong từng đơn vị bầu cử và cải tiến hiệp thương

5.3.4 Đổi mới phương pháp xác định kết quả bầu cử, mẫu phiếu bầu và cách thức lựa chọn của cử tri

5.3.5 Đổi mới các tổ chức phụ trách bầu cử, công tác hướng dẫn bầu cử

5.3.6 Đổi mới vai trò của tư pháp trong bầu cử

5.3.7 Đổi mới công tác lãnh đạo của Đảng đối với bầu cử và bộ máy nhà nước

 

 

 

  • Số lượng: 
Bình luận

Tìm kiếm sách


Tìm kiếm nâng cao

Giỏ hàng

0 Sản phẩm Tính theo cước bưu điện

GO TO CART

Video giới thiệu

Form đăng nhập

Quảng cáo